UNIVERSITAS

Grilă  Listă 

  35,00 LEI
  „Cartea «Nume în basme româneşti şi străine. Perspectivă lingvistică şi culturală», elaborată de Veronica Cornelia Oneţ, îmbogăţeşte onomastica literară din România cu o temă puţin abordată până în momentul de faţă, deşi, la nivel mondial, numele ficţionale reprezintă subiecte predilecte în multe dintre publicaţiile ştiinţifice. Dacă literatura de specialitate occidentală abundă în studii legate de numele personajelor din literatura şi cinematografia contemporană (Stăpânul inelelor sau Harry Potter), bibliografia românească nu cuprinde decât sporadic analiza onomastică detaliată a numelor personajelor specifice literaturii pentru copii. Ca structură, volumul de faţă este compus din şase capitole, inegale ca dimensiune, dar construite astfel încât să dea coerenţă studiului monografic dedicat numelor din basme. În prima parte, autoarea începe cu definirea onomasticii şi trecerea în revistă a tuturor compartimentelor acesteia, fie legate de antroponimie (deonime, deonomastice, diminutive, hipocoristice, matronime, patronime, porecle, nume de familie, prenume, pseudonime, supranume), fie legate de toponime (astronime, hagiotoponime, hidronime, hodonime, oiconime, oronime) sau de zoonime, fitonime, crematonime, ergonime etc. În continuare, Cornelia Oneţ aşază onomastica alături de alte discipline, deoarece toate studiile referitoare la aceasta interferează într‑o oarecare măsură cu lexicologia, istoria limbii, dialectologia, etimologia, pragmatica, semantica, semiotica, etnolingvistica, psiholingvistica, sociolingvistica, geografia, istoria, antropologia, religia.” Prof. univ. dr. habil. Oliviu Felecan
  55,00 LEI
  Cartea „Clişeul lingvistic în mass-media românească actuală” abordează o temă de actualitate în limba română contemporană. Având la bază un demers interdisciplinar şi un „model de cercetare bidimensional, care valorifică, din unghiuri diferite de investigaţie, suportul teoretic şi metodologic din ştiinţele limbajului, psihologia socială şi studiile comunicării media” (p. 293), lucrarea de faţă analizează comportamentul lingvistic al clişeului din mass-media zilelor noastre. Autoarea a „corelat datele obţinute atât în funcţie de microparametri lingvistici (valenţe semantice, stilistice, tipare lexicale şi morfosintactice), cât şi de variabile macrocontextuale (aspect pragmatice, psiholingvistice, perspective derivate din sociologia comunicării media, analiza critică a discursului etc.)” (p. 293). Volumul vine în continuarea altor publicaţii pe această temă, dintre care amintim Clişeul verbal şi discursul public, de Gabriela Duda (Editura Academiei Române, 2016), însă o dezvoltă consistent, pe baza unor referinţe bibliografice de ultimă oră, apărute cu precădere în spaţiile anglofon şi francofon. - Oliviu Felecan
  25,00 LEI

   

  „Cartea elaborată de către doamna Vali Ganea, intitulată Configurații antroponimice pe Valea Sălăuței, este rezultatul unor cercetări atente asupra antroponimiei din zona respectivă, ținutul Năsăudului, jud. Bistrița-Năsăud.

   

  Tema în sine este incitantă, oferind autoarei prilejul de a lămuri numeroase aspecte privind identificarea personală, de la un simplu «nume» până la cristalizarea «formulei antroponimice» dintr-un areal bine delimitat.

   

  Premisa demersului științific constă în faptul că autoarea a vrut să completeze «subiectele numeroase și variate legate de acest ținut», din care a observat că lipsesc studiile de antroponimie.” (Daiana Felecan din „PREFAȚĂ”)

   

  25,00 LEI

  „Prin cartea aici analizată, cu titlul Numele comerciale – «mărci înregistrate» cultural-lingvistic, avem bucuria de a înregistra o nouă contribuţie prin care școala băimăreană de onomastică și-a îmbogăţit palmaresul. Din anul 2011 până în prezent, cele patru cadre didactice care constituie Centrul de Onomastică de la Facultatea de Litere, împreună cu studenţi, masteranzi și doctoranzi pasionaţi de știinţa numelor au publicat 18 cărţi, dintre care 6 în străinătate, patru volume de tip proceedings (https://onomasticafelecan.ro), zeci de articole și au organizat cinci ediţii ale uneia dintre cele mai importante manifestări știinţifice de profil la nivel internaţional (a doua, ca pondere, după Congresul Internaţional de Știinţe Onomastice), și anume Conferinţa Internaţională de Onomastică: Numele și numirea (ICONN). Într‑un asemenea context de efervescenţă culturală, apariţia a încă unei lucrări nu poate fi decât bine-venită. Doctoranzii, masteranzii și studenţii pasionaţi de știinţa numelor se alătură dascălilor, elaborând lucrări serioase, care îmbogăţesc bibliografia onomastică autohtonă.” (Daiana Felecan din „Prefaţă”)

  20,00 LEI

  „Acest volum reunește o parte dintre studiile cu caracter onomastic prezentate la diferite conferințe, congrese internaționale și naționale între anii 2009–2013 și publicate, majoritatea, în actele ce reunesc lucrările respectivelor manifestări științifice.Scopul cărții este de a reuni tematic materialul ce a apărut în țări, în limbi, în volume și perioade diferite, astfel încât să poată fi perceput filonul onomastic comun al unor cercetări desfășurate de‑a lungul mai multor ani și încadrate în planurile de cercetare ale unor proiecte CNCS:

  – PN II Idei, cod 251, contract nr. 838 / 2009, (2009–2011), cu titlul Interferenţe multietnice reflectate în antroponimia maramureşeană, spaţiu central‑european (director: conf. dr. Oliviu Felecan);

  – PN II Resurse Umane, Tinere Echipe, cod 3, contract nr. 57 / 2010, (2010–2013), cu titlul Onomastica din spaţiul public românesc actual: studiu socio‑ şi psiholingvistic (director: conf. dr. Oliviu Felecan);

  – PN‑II‑RU‑TE‑2011‑3‑0007, contract nr. 103 / 25.10.2011, (2011– 2014), cu titlul Antroponime neconvenționale românești în context european: tipare de construcție și funcție discursivă (director: conf. dr. Daiana Felecan).

  Volumul este structurat în două mari părți, una referitoare la antroponimie, în special, iar cealaltă la spațiul public românesc, în general. Studiul Un excurs diacronic în antroponimia spaţiului carpato‑danubiano‑pontic cuprinde un istoric al numelor din perioada dacică și romană, trecând prin cea medievală, până în zilele noastre. Nu se poate vorbi despre o uniformizare etnică a antroponimelor în nicio epocă, interferențele multietnice lăsându‑și amprenta 8 Ol iviu Felecan asupra numelor din Romania răsăriteană.” (din Introducere)

Grilă  Listă