Sortează după
Autor
 1. Aurelia Dan (01)
 2. Daiana Felecan (01)
 3. Diana Covaci (01)
 4. Giovanni Magliocco (01)
 5. Iosif-Marin Balog (01)
 6. Lidia Trăușan-Matu (01)
 7. Mihaela Bedecean (01)
 8. Mihaela Grigorean (01)
 9. Mihaela Marin Călinescu (01)
 10. Mihaela Munteanu Siserman (02)
 11. Mirela Popa‑Andrei (01)
 12. Oliviu Felecan (01)

Rezultate căutare pentru 'Mihaela Vl��sceanu'

Grilă  Listă 

  30,00 LEI

  „Acesta este cel de-al doilea volum care recuperează „cronica de artă” din presa românească a veacului al XIX-lea. Cel dintâi a apărut la Editura Mega, Cluj-Napoca, în 2017, cu titlul Cronica de artă. Despre pictori și tablouri în paginile gazetelor românești din veacul al XIX-lea (1860–1900). Volumul de față cuprinde un număr important de texte despre artiștii și arta plastică din spațiul românesc, apărute între 1860 și 1900, identificate de noi în următoarele reviste și gazete: Revista Carpaților, Trompeta Carpaților, Atheneul român, Pressa, Convorbiri literare, Amicul artelor, Voința națională, Revista orientală, Literatura și arta română, Viața nouă, Revista idealistă, Arta românească, Gazeta artelor, Revista nouă, Revista poporului. Textele au fost semnate de cronicari foarte diferiți ca stil și anvergură profesională (jurnaliști, scriitori și istorici, critici de artă, pictori și arhitecți, medici, economiști și avocați) și par să se fi născut dintr‑o triplă ambiție a autorilor, și anume: (1) să-i aducă pe cititori cât mai aproape de pictori și tablourile lor, (2) să inițieze publicul amator în limbajul artei și (3) să conserve intacte emoția, plăcerea sau neplăcerea încercate de ei la vizitarea unei expoziții temporare sau a unui muzeu. Deși cheia cronicilor trebuie să fi fost punerea în valoare a picturilor și a oamenilor care le-au realizat, ele sunt încărcate cu detalii privitoare la biografiile artiștilor, la poveștile din spatele picturilor, la expozițiile de artă și grupările de artiști, la piața de artă și colecționarii cei mai cunoscuți din epocă.

  Legat de formatul editării, la fel ca în primul volum, am inventariat gazetele în ordinea în care au apărut pe piață și le-am urmărit rubricile dedicate picturii până la dispariția sau prima lor suspendare. Acesta este motivul pentru care frontiera 1900 a fost depășită în cazul a două-trei publicații. (...)

  Volumul acesta nu ar fi fost posibil, în această formă, fără sprijinul esențial al unor profesioniști de la Biblioteca Academiei Române din București (mai exact, doamna Lenuța Mitrea și domnul Cătălin Mirea) și de la Biblioteca Facultății de Istorie din București (doamnele Mihaela Harnagea și Niculina-Violeta Nicolescu). Exprim aici toată gratitudinea mea. De asemenea, mulțumirile mele se îndreaptă către Editura Mega, domnii Cristian Sincovici și Francisc Baja, pentru apariția volumului. Cu profesorul Alin Ciupală am purtat îndelungi discuții pe seama editării volumului. Îi mulțumesc pentru idei, sfaturi și răbdare.” - Lidia Trăușan-Matu

  55,00 LEI

  „E o carte curcubeu care apare în orizontul unei dezrădăcinate existențe oșenești… Un decupaj sufletesc de fotografii scrise cu lumină și scoase dintr-o straiță cusută cu dorul unui Oaș curat, pur, nealterat, ivit din memoria inimii. Trăsăturile identitare constante, având amprenta puternică a obârșiilor intră într-un dialog tainic și dinamic al adaptabilității permanente, cu acele căi de evoluție care imprimă schimbarea, transformarea, dislocarea… Constelația reperelor identitare ce individualizează comunitatea tradițională oșenească este reprezentată simbolic de CERC prin configurarea lui la toate nivelurile existenței sub forma unor coduri încifrate ale arhitecturii lăuntrice: clopul – în portul bărbătesc, cununa miresei, roata feciorilor – în danț, ciuperca de danț, crestăturile cosmologice de pe crucile de lemn, roata cu șase spițe de pe vranița cu boc, cercul stilizat pe ceramica de Vama, colacul solar, floarea vieții cusută pe pânza albă. Oșenia devine astfel sursa unei conștiințe a geometriei spiritului cu care construim lumea din interiorul nostru, ancorând-o astfel în proporțiile perfecte ale sacralității. În satul tradițional, exista o unitate între cultură și civilizație, substituită ireversibil de un anacronism care s-a creat treptat, de-a lungul mai multor decenii, între credințele și valorile spirituale ale oșenilor și transfigurarea lor în materialitatea formelor vizibile din arhitectură, stil de viață, viziune despre lume, intrare și ieșire din ritual… Această ruptură definitorie, dar nu definitivă pentru Oașul de azi, a fost generată de dispariția rânduielii străvechi și a nevoii de sacralitate în lumea în care trăim… pătimind prin siajul dramatic al însingurării dintre omul care privește o floare, fără a simți că pe cer tresare o stea…” (din „Argument sufletesc”)

   

  "It is a rainbow book that appears on the horizon of an uprooted Oaș existence… A soul cutout of photographs written with light and taken out of a bag sewn with the longing for a clean, pure, unaltered Oaș, born from the memory of the heart. The constant identity features, with the strong imprint of the origins, enter into a mysterious and dynamic dialogue of permanent adaptability, with those evolutionary paths that have printed change, transformation, dislocation… The constellation of identity landmarks that individualize the traditional Oaș community is symbolically represented by the CIRCLE, through its configuration at all levels of existence in the form of encrypted codes of interior architecture: the hat – in the man's dress, the bride's wreath, the young men’s wheel – in the dance, the dance mushroom kiosk, the cosmological notches on the wooden crosses, the sixspoke wheel on the vranita with boc, the stylized circle on Vama pottery, the solar braided bread, the flower of life embroidered on white cloth. The Oaș way of being thus becomes the source of a consciousness of the geometry of the spirit with which we build the world within us, thus anchoring it in the perfect proportions of sacredness. In the traditional village, there is a unity between culture and civilization, irreversibly replaced by an anachronism that was gradually created, over several decades, between the beliefs and spiritual values of the Oaș people and their transfiguration into the materiality of visible forms in architecture, lifestyle, vision of the world, entry and exit from the ritual… This defining but not definitive rupture for today's Oaș was generated by the disappearance of the ancient order and the need for sacredness in the world we live in… suffering through the dramatic slipstream of loneliness between the man looking at a flower, without feeling a star tremble in the sky…" (Excerpt from "Soul Argument")

  25,00 LEI

  "Mihaela Munteanu Siserman, maître de conférences à la Faculté des Lettres de Baia Mare, partie intégrante de l’Université Technique de Cluj-Napoca, depuis 2020 habilitée à diriger des thèses de doctorat en linguistique, est un esprit curieux, qui poursuit sans cesse de nouvelles découvertes, étant entièrement consacrée au travail dur et, en même temps fructueux, dans le domaine des sciences du langage.

  Ayant fini ses études universitaires à la Faculté des Lettres de Baia Mare, la spécialisation langue et littérature roumaines – langue et littérature françaises, l’auteure continue sa formation par des études en master en linguistique générale à l’Université « Babeş-Bolyai » de Cluj-Napoca (1998). (...)

  Le livre unit l’analyse et la synthèse des problèmes grammaticaux et s’évertue à éclairer de multiples facettes de la grammaire française, en laissant des traces sur l’âme et l’esprit des lecteurs et mettant en évidence la dynamique créatrice de la langue." (lect. univ. dr. Ioana Bud)

   

  CONTENTS

  BOTANY

  Mariana LOZINSCHII, Nina CIORCHINĂ, Tatiana CALALB
  Micropropagation of blackberry cultivars – perspectives for Republic of Moldova • Micropropagarea in vitro a unor cultivare de mur - perspective pentru Republica Moldova

  Mihaela SĂMĂRGHIŢAN, Silvia OROIAN
  The floristic diversity of “Câmpia Transilvaniei” (Mureş County) • Diversitatea floristică a Câmpiei Transilvaniei (judeţul Mureş)

  Sorina Ştefania MATACĂ
  The lilac forest from Ponoarele. Phytosociologic considerations • Pădurea de liliac de la Ponoarele. Consideraţii fitosociologice

  Alina ROVINĂ, Monica NEBLEA
  Considerations concerning threatened cormoflora from Grădiştea Muncelului-Cioclovina Natural Park • Consideraţii privind cormoflora periclitată a Parcului Natural Grădiştea Muncelului Cicoclovina

  Luminiţa ROMAN, Anamaria HOSU, Cristiana VASILIU, Horaţiu ROMAN, Gheorghe CIUCĂ, Grigore MIHĂESCU
  Antibacterial activity of compouds derived from hidroethanolic extracts of Juglans nigra • Activitatea antibacteriană a compuşilor derivaţi din extractul hidroetanolic din Juglans nigra

  Alina ROVINĂ, Liviu ROVINĂ
  Considerations regarding the conservation status of 40A0* subcontinental peri-pannonic scrub in Grădiştea Muncelului Cioclovina Natural Park • Consideraţii asupra stării de conservare a habitatului 40A0* tufărişuri peri-panonice, în Parcul Natural Grădiştea Muncelului Cioclovina

  Andreea Natalia MATEI
  Ligularia sibirica (L.) Cass. chorology in Romania and Europe, along with worldwide chorology of genus Ligularia • Studiul corologic al speciei Ligularia sibirica (L.) Cass. în Romania şi în Europa, respectiv corologia genului Ligularia la nivel mondial

  ZOOLOGY

  Simona NEAGU, Roxana COJOC, Mădălin ENACHE, Ioana GOMOIU, George GHEMES, Andreea GHEORGHE, Mădălina TUDORACHE
  The growth of halophilic microorganisms in the presence of waste glycerol and its conversion in glycidol and glycerol carbonate • Creşterea microorganismelor halofile în prezenţa glicerolului rezidual şi conversia acestuia la glicidol şi carbonat de glycerol

  NISTREANU Victoria, ANDREEV Sergiu, LARION Alina, POSTOLACHI Vlad, CALDARI Vlad
  Bat species (Mammalia, Chiroptera) hibernating in abandoned stone quarries from Saharna, Republic of Moldova • Speciile de lilieci (Mammalia, Chiroptera) care hibernează în carierele abandonate de la Saharna, Republica Moldova

  Galina BUŞMACHIU
  Survey of Collembola (Hexapoda) of the Codrii Reserve • Studiul colembolelor (Hexapoda) din Rezervația Codrii

  Natalia MUNTEANU MOLOTIEVSKIY, Svetlana BACAL,, Oxana MUNJIU, Anna MOLDOVAN
  Aquatic beetles fauna (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae and Hydrophilidae) from the Republic of Moldova • Fauna coleopterelor acvatice (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae şi Hydrophilidae) din Republica Moldova

  Liviu ROVINĂ, Alina ROVINĂ
  Aspects regarding fauna from Grădiştea Muncelului Cioclovina Natural Park • Aspecte privind fauna din Parcul Natural Grădiştea Muncelului Cioclovina

  Petru-Vasile ISTRATE, Roxana COSMA
  The message beyond the forms and colours of the tropical butterflies. A study of tropical butterflies from the collection of the National College “Alexandru Papiu Ilarian” from Tîrgu Mureş • Mesajul formelor şi culorilor fluturilor tropicali - un studiu al fluturilor din colecţia Colegiului Naţional ,,Alexandru Papiu Ilarian” din Tîrgu Mureş

  Natalia SOCHIRCĂ, Larisa BOGDEA, Ludmila BUCICEANU
  Preserving and protecting condition of birds species identified in Chişinău • Situaţia conservării şi protejării speciilor de păsări identificate în municipiul Chişinău

  PALEONTOLOGY

  Florina DIACONU
  The badenian marine fauna from Neagonea Valley (Mehedinţi County) • Fauna marină badeniană de pe Valea Neagonea (judeţul Mehedinţi

  CUPRINS – SOMMAIRE – INHALT – CONTENTS


  ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE VECHE LJUBO FIDANOSKI
  Home Sweet Home: Neolithic Architectural Remnants from Cerje – Govrlevo, Republic of Macedonia

  MICHAEL D. GLASCOCK, ALEX W. BARKER, FLORIN DRAŞOVEAN
  Sourcing Obsidian Artifacts from Archaeological Sites in Banat (Southwest Romania) by X-ray Fluorescence

  COSMIN IOAN SUCIU
  Metodologia analizei post săpătură a sitului de la Turdaş (I). Câteva observaţii legate de modalitatea de publicare şi interpretare a sistemului de fortificare / Post-excavation Analysis Methodology of Turdaş Site (I). Some Observations on Earlier Publication and Interpretation of the Fortified System

  SORIN TINCU
  Cercetările arheologice de la Hunedoara. Considerații privind încadrarea culturală și cronologică a descoperirilor / The Archaeological Researches from Hunedoara. Considerations Regarding Cultural and Chronological Framing of the Discoveries

  ALINA BINȚINȚAN
  Confecționarea experimentală a ceramicii preistorice: tehnica presării în forme de lut / Creating Experimental Prehistoric Pottery: Pre shaped Clay Molds Pressing Technique

  SVEN BRUMMACK, DRAGOŞ DIACONESCU
  O abordare Bayesiană a datelor AMS aparţinând epocii cuprului din Câmpia Panonică / A Bayesian Approach of the AMS Data from the Great Hungarian Plain’s Copper Age

  FLORIN GOGÂLTAN, FLORIN DRAȘOVEAN
  Piese preistorice din cupru şi bronz din România aflate în colecţiile British Museum, Londra. I / Prehistoric Copper and Bronze Age Objects from Romania Found in the Collections of the British Museum in London. I

  CORIOLAN HORAŢIU OPREANU
  Arhitectura epocii Latène din Munții șureanu (Sebeșului). O analiză metodologică / The Architecture of the Late Iron Age in the Șureanu (Sebeșului) Mountains. A Methodological Approach

  DOINA BENEA, SIMONA REGEP
  Ștampile tegulare romane de la Tibiscum / Roman Tegular Stamps from Tibiscum

  ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE MEDIEVALĂ

  DANIELA TĂNASE
  Consideraţii cu privire la o aplică de faleră din epoca avară târzie descoperită la Timişoara-Podul Modoș / Considerations upon a Late Avar Phalera Applique Found at Timişoara-Podul Modoş

  IUSZTIN ZOLTAN
  Vicecomiţi în comitatul Timiş (sec. XIV – XV) / Viscounts in Timiş County (14th–15th)

  LIGIA BOLDEA
  Prezenţe feminine în sistemul domenial medieval bănăţean (1300 – 1450) / Female Presences in the Banat Medieval Domaine (1300–1450)

  OANA TODA
  Căi de comunicație nord-transilvănene și direcțiile de trafic ale Clujului medieval / North Transilvanian Communication Routes and the Traffic Orientation of Medieval Cluj

  ADRIAN BĂLĂŞESCU, FLORIN DRAȘOVEAN, VALENTIN RADU
  Studiul materialului faunistic descoperit în urma cercetărilor arheologice preventive din Piața Sfântu Gheorghe de la Timișoara. Date preliminare / L’étude du matériel faunique découvert pendant les recherches archéologiques préventives de la place Sfântu Gheorghe de Timişoara. Données préliminaires

  ISTORIE MODERNĂ ȘI CONTEMPORANĂ

  SORIN MITU
  Date genealogice şi prosopografice referitoare la familia Cornea-Barbu de Ileni (sec. XVII – XX) / Genealogical and Prosopographical Data Regarding Cornea-Barbu of Ileni Family (17th–20th Centuries)

  ZORAN MARCOV
  Contribuţii la identificarea şi clasificarea puştilor vest-balcanice cu cremene prezente în muzeele din România / Contributions to Identifying and Classifying Western Balkans Flintlock Rifles from the Romanian Museums

  LAJOS KAKUCS
  De la Fântâna Paşei de pe lângă Mănăstirea Dervişilor până la Parcul Rozelor. Contribuţii la istoria parcurilor din Timişoara / From the Pacha’s Fountain near the Dervishes’ Monastery to the Park of Roses. Contributions to the History of the Parks in Timişoara

  COSTIN FENEȘAN
  Un erou uitat: Mihai Cavaler de Iacobici / A Forgotten Hero: Michael Knight of Iacobici

  IRINA VASTAG
  Cultura instituției militare din Timișoara specializată în stingerea incendiilor și acțiuni de intervenție la calamități naturale și catastrofe – produsul evoluției sale istorice distincte / Die Kultur der für Brandlöscheinsätze und Spezialeinsätze im Falle von Naturkatastrophen und Notsituationen zuständigen Militäreinrichtung Temeswar – ein Produkt ihrer eigenen geschichtlichen Enwicklung

  ANDREEA-MIHAELA CREANGĂ
  Războaiele balcanice ca spectacol mediatic: relatarea jurnalistică / Balkan Wars as a Media Spectacle: the Journalistic Story

  DRAGO NJEGOVAN, MIODRAG MILIN
  Mitropolia de Karlowitz şi relaţiile sârbo-române din cuprinsul Monarhiei habsburgice / The Metropolitanate of Karlowitz and Serbo-Romanian Relations within The Habsburg Monarchy

  LJILJANA BAKIĆ
  Felix Milleker’s Contributions to the Study of the Antiquities of Banat between the 1880’s and 1940’s

  ALINA-CĂTĂLINA IBĂNESCU
  Studiul de caz: activitatea profesorului Ioan Ursu reflectată în ziarul „La Roumanie” în timpul misiunii universitare din Franța (1918 – 1919) / Professor Ioan Ursu’s Activity as Written in the ‘La Roumanie’ Newspaper during his Academic Mission in France (1918–1919). A Case Study

  SERGIU SOICA
  Episcopul Iuliu Hossu de la Unirea de la Alba Iulia în închisorile regimului comunist din România / The destiny of Bishop Iuliu Hossu: From the Great Union in Alba Iulia to the Romanian Communist Penitentiaries
  OVIDIU EMIL IUDEAN
  The Banat Political Elite During the 1926 General Elections

   

  Summary

  Giovanni Magliocco, Foreword

  Neo-Gothic between Theory and Imaginary
  Max Duperray, « NEO-GOTHIC » : frontières incertaines d’un concept littéraire
  Florence Casulli, Macabre Short-Stories by Edgar Allan Poe and Roald Dahl
  Valentina Sirangelo, Sulla natura lunare di Shub- Niggurath: dalla mythopoeia di Howard Phillips Lovecraft a The Moon-Lens di Ramsey Campbell
  Patrycja Antoszek, Shirley Jackson’s Affective Gothicism: The Discourse of Melancholia in The Bird’s Nest
  Barbara Miceli, Pathological Narcissism in a (Neo)Gothic Setting: Joyce Carol Oates’s “Evil Eye”
  Dana Percec, Gothic Revisitations of Hamlet: Ian McEwan’s Nutshell
  Rose-Anaïs Weeber, Crimson Peak: Guillermo del Toro’s Visual Tribute to Gothic Literature

  Hybridizations & Mutations
  Laura Pavel, The Gothic-Absurd Hybrid and the Limits of Representation
  Lucian-Vasile Szabo & Marius-Mircea Crișan, Technological Modifications of the Human Body in Neo-Gothic Literature: Prostheses, Hybridization and Cyborgization in Posthumanism
  Alessandra Squeo, Hybridizing Textual Bodies and Neo-Gothic Identities: Frankenstein’s Afterlife in Shelley Jackson’s Fiction
  Mihaela Ursa, Media Pride and Prejudices of Transmedial Traffic: Enacting Jane Austen with Zombies
  Doru Pop, A Replicant Walks into the Desert of the Real and Tells Unfunny Jokes in the Flickering Lights of Neon-Gothic Fantasy
  Richard Kidder, Some Examples of the Ecogothic in Contemporary English Language Fiction
  Carmen Borbély, Post-Gothic Traces in Ian McEwan’s Solar

  Peripheral Configurations of the Neo-Gothic
  Gerry Turcotte, The Caribbean Gothic Down Under: Caribbean Influences in Marianne de Pierres’ Parrish Plessis Novels
  Ana-Maria Parasca, The Sense of Otherness in Kate’s Morton Novels
  Gisèle Vanhese, Néo-gothique et imaginaire amérindien dans Le Mutilateur de Julian Mahikan
  Katarzyna Ancuta, Patterns of Shadows: Japanese Crime Gothic as Neo-Gothic
  Luisa Valmarin, La poesia di Arturo Graf tra tentazioni gotiche e reminiscenze emineschiane
  Catherine de Wrangel, Racconto d’autunno de Tommaso Landolfi: du récit gothique à la réflexion philosophico-politique
  Fabio Camilletti, Melissa, o la realtà dei fantasmi
  Ruxandra Cesereanu, Leonid Dimov: Spectrality and the Neo-Gothic Atmosphere
  Corin Braga, Vintilă Ivănceanu: From Oneirism to the Neo-Gothic
  Marius Popa, Les retours du néo-gothique dans la littérature de Mircea Cărtărescu. Les artifices de l’imaginaire dans Solenoid
  Giovanni Magliocco, L’errance post-mortem d’une identité fragmentée. Pudră de Dora Pavel entre Néo-Gothique et Postmoderne

  Book Reviews

   

  Link -> http://caieteleechinox.lett.ubbcluj.ro/

   

Grilă  Listă