ARHEOLOGIE

VASE DE STICLĂ ÎN SPAȚIUL DINTRE CARPAȚI ȘI PRUT (SECOLELE II A. CHR. – II P. CHR.)
GLASS VESSELS BETWEEN THE CARPATHIAN MOUNTAINS AND THE PRUTH RIVER (2ND CENTURY BC – 2ND CENTURY AD)

Sever-Petru Boţan

carte
ISBN 978-606-543-593-3
Anul apariției: 2015
Format: B5
Nr. pagini: 364
Copertă cartonată
Preț: 80 lei

CUPRINS

Cuvânt înainte
Notă privind abrevierile
Introducere
1. Istoricul cercetării
2. Structura lucrării
3. Mulţumiri
Introduction
1. State of research
2. Book structure
3. Acknowledgements

I. Ars vitraria experimentalis. Sticla între artă şi meşteşug
1. Sticla ca obiect al cercetării arheologice
2. Apariţia şi evoluţia vaselor de sticlă până în epoca arhaică
3. De la vasele lucrate pe miez de nisip la procedeul turnării în tipar
4. Imitaţia în sticlă a vaselor de ceramică şi metal
5. Industria vitrică în epoca elenistică
5.1. Cronologie
5.2. Grupul Canosa
5.3. Grupul Tel Anafa
5.4. Grupul Antikythera
6. Industria vitrică în epoca romană
6.1. Tehnica suflării: surse
6.2. Tehnica suflării: date arheologice
6.3. Meşterii sticlari: origine, mobilitate, statut social
7. De la legenda sticlei incasabile la rafinamentul artistic al artei vitrice romane

II. Aşezările dacice est-carpatice şi raporturile lor cu lumea greco-romană din secolul al II-lea a. Chr. până în secolul al II-lea p. Chr.
1. Scurtă introducere istorică
2. Davele de pe Siret
2.1. Petrodava → Bîtca Doamnei? (județul Neamț)
2.2. Zargidava → sat Brad, comuna Negri (județul Bacău)
2.3. Tamasidava → comuna Răcătău (județul Bacău)
2.4. Piroboridava → sat Poiana, comuna Nicorești (județul Galați)
2.5. Cetatea Tirighina → comuna Barboși (județul Galați)
3. Importuri romane în așezările dacice est-carpatice

III. Vase de sticlă elenistice și romane descoperite în arealul est-carpatic
1. Tipologia pieselor vitrice din așezările dacice est-carpatice
1.1. Alabastra
1.2. Boluri hemisferice, conice sau ovoide
1.3. Boluri decorate cu coaste verticale în relief
1.4. Boluri cu coaste subțiri și umăr pronunțat
1.5. Boluri cu coaste subțiri
1.6. Boluri cu ramă exterioară
1.7. Cupe Hofheim (tip Isings 12)
1.8. Căni de tip modiolus
1.9. Skyphoi
1.10. Kantharoi
1.11. Vase de tip carchesium
1.12. Pahare cu inscripţii
1.13. Pahare decorate cu „muguri de lotus”
1.14. Pahare polifaţetate
1.15. Pahare cu talpă plată şi umbo interior
1.16. Pahare decorate cu linii orizontale polizate
1.17. Platouri
1.18. Sticle prismatice
1.19. Urne funerare
1.20. Aryballoi
1.21. Unguentaria
1.22. Piese de joc
1.23. Baghete de sticlă
1.24. Vase neidentificabile sau cu datare incertă
2. Considerații asupra pieselor vitrice din așezările dacice est-carpatice

IV. Catalogul pieselor vitrice din aşezările dacice est-carpatice
1. Bîtca Doamnei, Nr. 1
2. Brad, Nr. 2–31
3. Răcătău, Nr. 32–60
4. Poiana, Nr. 61–236
5. Barboși, Nr. 237–260

V. Observaţii finale
Lista abrevierilor
Bibliografie
Tabel sinoptic al principalelor tipuri de vase de sticlă descoperite în așezările dacice de la est de Carpați (secolele II a. Chr.– II p. Chr.) 265
Glosar de termeni explicativi privind formele și tehnicile de prelucrare a vaselor de sticlă
Summary
List of illustrations
Ilustrații
Indici


CONTENTS

Foreword
Note on Abbreviations
Introduction
1. State of research
2. Book structure
3. Acknowledgements
Introduction (in English)
1. State of research
2. Book structure
3. Acknowledgements
I. Ars vitraria experimentalis. Glass between arts and craftmanship
1. Glass as object of archaeological research
2. The emergence of glass vessels and their development until the archaic period
3. From the core-made to mould-casting vessels
4. Glass imitations of ceramic and metal vessels
5. Hellenistic glass industry
5.1. Chronology
5.2. The Canosa Group
5.3. The Tel Anafa Group
5.4. The Antikythera Group
6. Roman glass industry
6.1. The blowing technique: literary sources
6.2. The blowing technique: archaeological data
6.3. The craftsmen: origins, mobility and social status
7. From the unbreakable glass legend to the exquisite craftsmanship of Roman glassware

II. East-Carpathian Dacian settlements and their relations with the Greco-Roman world from the 2nd century BC – to the 2nd century AD
1. Brief historical introduction
2. The davae located on the banks of Sereth
2.1. Petrodava → Bîtca Doamnei? (Neamț County)
2.2. Zargidava → Brad village, commune of Negri (Bacău County)
2.3. Tamasidava → commune of Răcătău (Bacău County)
2.4. Piroboridava → Poiana village, commune of Nicorești (Galați County)
2.5. Cetatea Tirighina → commune of Barboși (Galați County)
3. Roman imports in the East-Carpathian Dacian settlements

III. Hellenistic and Roman glass vessels discovered in the East-Carpathian area
1. The typology of glass finds from the East-Carpathian Dacian settlements
1.1. Alabastra
1.2. Plain bowls
1.3. Ribbed bowls
1.4. Mold-blown bowls with thin ribs and clear-cut shoulder
1.5. Bowls with marvered threads
1.6. Bowls with cutout ridge
1.7. Hofheim cups (Isings type 12)
1.8. Modioli cups
1.9. Skyphoi
1.10. Kantharoi
1.11. Carchesium vessels
1.12. Beakers with inscriptions
1.13. Lotus bud beakers
1.14. Honeycomb beakers
1.15. Beakers with solid pad-base
1.16. Beakers with wheel-cut lines
1.17. Dishes
1.18. Prismatic bottles
1.19. Cinerary urns
1.20. Aryballoi
1.21. Unguentaria
1.22. Board game pieces
1.23. Stirring rods
1.24. Unidentified vessels
2. Considerations on the glass finds in the East-Carpathian Dacian settlements

IV. CATALOGUE OF GLASSWARE DISCOVERED IN THE EAST-CARPATHIAN SETTLEMENTS
1. Bîtca Doamnei, no. 1
2. Brad, no. 2–31
3. Răcătău, no. 32–60
4. Poiana, no. 61–236
5. Barboși, no. 237–260

V. Final considerations
Abbreviations
Bibliography
Chart of the main glass types discovered in the East-Carpathian Dacian settlements (2nd century BC – 2nd century AD)
Glossary for the forms and decorative techniques used in glass industry
Summary
List of illustrations
Illustrations
Indices