MARISIA. ȘTIINȚELE NATURII

MARISIA. STUDII ŞI MATERIALE. XXXII. ŞTIINŢELE NATURII

carte
ISSN 1016–9652
Anul apariției: 2012
Format: A4
Nr. pagini: 182
Copertă cartonată

CONTENT


BOTANY

Valeriu ALEXIU
Categories of endangered plants in the Campanulaceae family, including Red List of Argeș county • Categorii de plante periclitate din familia Campanulaceae, incluse în lista roșie a județului Argeș

Mihaela SĂMĂRGHIȚAN, Silvia OROIAN
The medicinal flora of Mureș county reflected in Mureș County Museum, Natural Science Department collections • Flora medicinală a județului Mureș oglindită în colecția Secției de Științele Naturii a Muzeului Județean Mureș

Monica NEBLEA
Considerations concerning the conservation status of the natural habitats from Ceahlău National Park • Considerații privind starea de conservare a habitatelor naturale din Parcul Național Ceahlău

Codruța DOBRESCU, Liliana Cristina SOARE
Researches on bryophytes communities from the Vâlsan river basin • Cercetări privind cenozele briofitice din aria protejată Valea Vâlsanului

Daniela Ramona BOTOȘ
Macromycetes from the Agaricales order among the “Gheorghe Sălăgeanu” collection of Târgu-Mureș Natural Science Museum (II) • Macromicete din ordinul Agaricales în colecția “Gheorghe Sălăgeanu” a Muzeului de Științele Naturii din Târgu-Mureș (II)

ZOOLOGY

Boris VERESCHIAGHIN, Galina BUȘMACHIU, Svetlana BACAL, Alla VERESCHIAGHINA
Some soil invertebrates (Collembola, Insecta) of the Republic of Moldova as elements of ecosystems biodiversity • Unele nevertebrate edafice (Collembola, Insecta) din Republica Moldova ca parte componentă a biodiversității ecosistemelor

Svetlana BACAL, Natalia MUNTEANU
Contribution to the knowledge of coprophagous beetles (Coleoptera, Scarabaeinae) from meadows and pastures in the Republic of Moldova • Contribuții la cunoașterea coleopterelor coprofage (Coleoptera, Scarabaeinae) din pajiști și pășuni din Republica Moldova

Gabriela GRIGORAȘ, Marcela ROȘCA
Aquascaping as advanced environmental enrichment tool. Preliminary considerations regarding the design and working of heavily planted aquarium closed systems – an experimental model for phytophile fish species ex-situ conservation • Aquascaping – instrument performant de îmbogățire medială a acvariilor. Considerații preliminare privind proiectarea si funcționarea sistemelor închise de acvarii dens plantate: model experimental pentru conservarea ex-situ a speciilor fitofile de pești.

Petru Vasile ISTRATE
The use of natural shelters by three dormice species in Transylvanian Plateau, Romania • Utilizarea adăposturilor naturale de către trei specii de pârși în Podișul Transilvaniei, România

Zoltán SZOMBATH
The catalog of the bird oologic collection of the Mures County Museum, Natural Science Department Târgu-Mureș • Catalogul sistematic al colecției oologice de păsări a Muzeului Județean Mureș, Secția de Științele Naturii Târgu-Mureș


PALEONTOLOGY AND MINERALOGY

Sorin GEACU
On the presence of fallow deer (Dama Dama L., 1758) in some Transylanian sites (Romania) • Despre existența cerbilor lopătari în unele locuri din Transilvania

Florina DIACONU
Main Pliocene coal-generating phytocoenoses in Danube – Motru area (Romania) • Principalele fitocenoze carbogeneratoare pliocene din sectorul Dunăre – Motru (România)