ARHEOLOGIE

VALEA CUGIRULUI DIN PREISTORIE PÂNĂ ÎN ZORII EPOCII MODERNE. MONUMENTA ARCHAEOLOGICA ET HISTORICA

Cristian Ioan Popa

carte
ISBN 978-606-543-211-6
Anul apariției: 2011
Format: A4
Nr. pagini: 832
Copertă cartonată

„Structura lucrării a fost astfel concepută încât să acopere toate aspectele esenţiale ale temei, în măsura datelor existente, acumulate într-un deceniu şi jumătate. Întrucât cuprinsul ataşat acestei prezentări poate evoca mai sugestiv atât complexitatea structurii, cât şi varietatea ariei tratate, ne rezumăm să punctăm aici doare principalele aspecte abordate. Sunt prezentate, astfel, stadiul cercetărilor, expunerea datelor actuale referitoare la subiect, în funcţie de noile cercetări, analiza problemei, concluzii marginale pentru fiecare capitol, desprinse din interpretarea acestora, urmate de formularea unor concluzii finale pe marginea lor. Au fost avute în vedere obiective şi descoperiri de interes paleontologic, arheologic şi istoric, incluzând aici şi probleme de numismatică, cartografie şi, în mod special, toponimie. Lucrarea, pe de altă parte, a fost concepută şi ca un instrument de lucru, cât mai facil, pentru cei care doresc să se informeze asupra istoriei văii Cugirului, din cele mai vechi timpuri până la în sec. al XVII-lea. În condiţiile în care urbanizarea actuală impune instituţiilor abilitate accesul la date cât mai complete privitoare la potenţialul istoric al unei zone, am conceput şi un repertoriu detaliat, uşor de accesat şi sperăm extrem de util. Repertoriul descoperirilor cuprinde toată informaţia cuprinsă în carte, prezentată cu toate datele necesare localizării, descrierea descoperilor, inclusiv reperele în coordonate GPS, bibliografia şi localizarea pe o hartă individuală a fiecărui punct.
Ilustraţia cărţii se compune din: fotografii, desene ale materialelor arheologice, hărţi, grafice, tabele, menite să completeze textul şi să ofere celor interesaţi toate piesele arheologice disponibile, majoritatea lor covârşitoare provenind din cercetările proprii.”

CUPRINS

PREFAŢĂ PROLEGOMENA. ÎNTRE A SCRIE PENTRU TINE ŞI A SCRIE PENTRU ALŢII Alegerea temei şi obiectivele CADRUL FIZICO-GEOGRAFIC Aşezarea geografică Relieful Clima Hidrografia Paleohidrografia şi arheologia habitatului Solurile Vegetaţia Fauna ISTORICUL CERCETĂRILOR PRIVIND ARHEOLOGIA ŞI ISTORIA VECHE Preocupările din secolul al XIX-lea. Arheologii amatori Cercetările din secolul al XX-lea, înainte de efectuarea primelor săpături sistematice Primele sondaje şi cercetări arheologice sistematice; cercetări de teren şi descoperiri întâmplătoare până în prezent PREISTORIA I. NEOLITICUL ŞI ENEOLITICUL Neoliticul timpuriu Complexul cultural Starčevo-Criş ▪ Aşezări/Locuiri ▪ Ceramica ▪ Plastica de cult ▪ Materialul litic ▪ Problema obiectelor din metal ▪ Încadrarea cronologică şi culturală. Relaţiile cu vecinii ▪ Cultura Vinča (Vinča A) ▪ Ceramica ▪ Materialul litic ▪ Obiecte din lut ▪ Încadrarea cronologică şi culturală. Relaţiile cu vecinii Neoliticul târziu Istoricul cercetărilor ▪ Cultura Turdaş ▪ Materialul litic ▪ Încadrarea cronologică şi culturală. Relaţiile cu vecinii Eneoliticul Istoricul cercetărilor ▪ Cultura Petreşti ▪ Materialul litic ▪ Încadrarea cronologică şi culturală. Relaţiile cu vecinii Eneoliticul târziu Habitatul şi ceramica ▪ Metalurgia cuprului ▪ Încadrarea cronologică şi culturală. Relaţiile cu vecinii PREISTORIA II. PERIOADA DE TRANZIŢIE DE LA ENEOLITIC LA EPOCA BRONZULUI 99 Cultura Coţofeni 99 Aşezări/Locuiri 9▪ Structuri de locuit ▪ Ceramica ▪ Aspecte ale vieţii spirituale. Reprezentări speciale pe ceramică ▪ Obiecte de lut ▪ Materialul litic ▪ Obiecte din metal ▪ Încadrarea cronologică şi culturală. Relaţiile cu vecinii PREISTORIA III. EPOCA BRONZULUI Bronzul timpuriu Aşezări ▪ Ceramica ▪ Obiecte de lut ▪ Încadrarea cronologică şi culturală. Relaţiile cu vecinii Bronzul mijlociu. Cultura Wietenberg Istoricul cercetărilor ▪ Aşezări ▪ Aspecte legate de habitatul comunităţilor Wietenberg. Complexe ▪ Ceramica ▪ Obiecte de lut ▪ Încadrarea cronologică şi culturală. Relaţiile cu vecinii Bronzul târziu Istoricul cercetărilor ▪ Aşezări ▪ Locuinţe ▪ Ceramica ▪ Metalurgia bronzului şi aurului ▪ Descoperiri funerare ▪ Încadrarea cronologică şi culturală. Relaţiile cu vecinii PREISTORIA IV. PRIMA EPOCĂ A FIERULUI Perioada timpurie şi mijlocie. Manifestări de tip Gáva şi Basarabi Istoricul cercetărilor ▪ Locuiri/Aşezări ▪ Alte elemente de habitat ▪ Ceramica ▪ Obiecte din bronz ▪ Încadrarea cronologică şi culturală. Relaţiile cu vecinii Perioada târzie (Hallstatt D) 273 Istoricul cercetărilor ▪ Habitat şi ceramică PROTOISTORIA A DOUA EPOCĂ A FIERULUI. CULTURA ŞI CIVILIZAŢIA DACICĂ Stadiul actual al cercetărilor Habitatul Fortificaţia dacică de la Cugir-Dealul Cetăţii Problema posturilor de observaţie Drumuri de acces Ceramica Obiecte din metal Metalurgia fierului la dacii din zona Cugirului (mine, ateliere, artefacte) Alte categorii de inventar Aspecte ale vieţii comerciale Descoperiri monetare Plastica antropomorfă Rit şi ritual funerar Semnifi caţii ale decorului ceramic Încadrarea cronologică a descoperirilor şi legăturile culturale Locul descoperirilor dacice din bazinul Cugirului în ansamblul locuirii dacice din zona Sebeş-Orăştie Castre romane de mars ISTORIA ANTICĂ EPOCA ROMANĂ Stadiul actual al cercetărilor Urme de locuire (sate, ferme, vămi) Problematica mormintelor Vatră şi cuptor pentru materiale de construcţii Obiecte pentru iluminat Materiale ceramice de construcţie Piese litice Obiecte din sticlă Obiecte din bronz Obiecte din fier Reţele pentru transportul apei potabile Căi de comunicaţie Descoperiri monetare Problema identificării anticului Burticum pe actualul hotar al Şibotului Încadrarea cronologică şi relaţiile cu spaţiul învecinat ISTORIA ANTICĂ II. EPOCA POSTROMANĂ ŞI ÎNCEPUTUL MIGRAŢIILOR Istoricul cercetărilor Aşezări/Locuiri ▪ Ceramica Obiecte de lut Încadrarea cronologică şi legăturile culturale EPOCA MEDIEVALĂ I. EPOCA MEDIEVALĂ TIMPURIE (SECOLELE VII–XIII) Privire generală Stadiul actual al cercetărilor Vetre de sate Instalaţii de încălzit Ceramica Obiecte de lut Problematica mormintelor Problematica fortificaţiilor Încadrarea cronologică şi culturală Populaţiile migraţiilor târzii ÎNTRE EV MEDIU ŞI EPOCA PREMODERNĂ (SEC. XIV–XVII) Stadiul problemei Organizarea socială şi administrativă. Între sate, scaune şi comitate Scaunul Orăştie şi aria sa nord-estică (valea Cugirului) ▪ Satele medievale şi dinamica lor ▪ Delimitări teritoriale intersăteşti şi interscăunale ▪ Primele menţiuni documentare ale localităţilor de pe valea Cugirului. Etimologii şi controverse istoriografice ▪ Structura etnică a populaţiei de pe valea Cugirului (sec. XIV–XVII) ▪ Probleme de demografie (sec. XIV–XVII) ▪ Comiţi, nobili, cneji, juzi săteşti şi posesiuni pe Valea Cugirului (sec. XIV-XVII) ▪ Plata obligaţiilor ▪ Acte de judecată ▪ Căi de comunicaţie ▪ Locuri de refugiu (fortificaţii?), posturi de observaţie Ocupaţiile Cultura materială şi spirituală Ceramica ▪ Cahle de sobe ▪ Obiecte de metal ▪ Tezaurul de la Vinerea (piesele de metal) ▪ Obiecte de sticlă ▪ Unelte de piatră ▪ Materiale litice de construcţie ▪ Materiale ceramice de construcţie ▪ Descoperiri monetare ▪ Biserica ▪ Arhitectura religioasă şi civilă ▪ Şcoala şi circulaţia cărţii vechi ▪ Circulaţia cărţii vechi Valea Cugirului în viziunea altora Descrieri ale văii Cugirului în lucrările călătorilor străini ▪ Valea Cugirului în izvoarele cartografice (sec. XVI–XVII) Conflicte armate Bătălia de pe Câmpul Pâinii – 13 octombrie 1479 ▪ Începutul mişcării rákocziene ▪ Monumente comemorative Antroponimia medievală şi premodernă (sec. XIV–XVII) Toponimia de interes istoric şi arheologic Glosar toponimic extras din documente (secolele XVI–XVIII) DESCOPERIRI ARHEOLOGICE CU ÎNCADRARE CRONOLOGICĂ ŞI CULTURALĂ INCERTĂ CONCLUZII REPERTORIUL DESCOPERIRILOR ANEXE BIBLIOGRAFIE ŞI ABREVIERI BIBLIOGRAFICE ABSTRACT. CUGIR VALLEY FROM PREHISTORY TO THE DAWN OF THE MIDDLE AGES. MONUMENTA ARCHAEOLOGICA ET HISTORICA