ARHEOLOGIE

IDENTITĂŢI CULTURALE LOCALE ŞI REGIONALE ÎN CONTEXT EUROPEAN.
STUDII DE ARHEOLOGIE ŞI ANTROPOLOGIE ISTORICĂ
LOCAL AND REGIONAL CULTURAL IDENTITIES IN EUROPEAN CONTEXT.
ARCHAEOLOGY AND HISTORICAL ANTHROPOLOGY

Editori: Horea Pop, Ioan Bejinariu, Sanda Băcueţ-Crişan, Dan Băcueţ-Crişan

carte
ISBN 978-606-543-101-0
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0
Preț: 65 lei

CUPRINS / CONTENTS


Cuvântul editorilor • Editor’s word

Neştearsă amintire • Unforgettable memory
De Acad. profesor dr. Dumitru Protase • By professor dr. Dumitru Protase, Member of the Romanian Academy

Alexandru V. Matei
Cuvânt de Daniela Marcu-Istrate • Foreword by Daniela Marcu-Istrate

Epitaf
De profesor dr. Ioan Piso • By professor dr. Ioan Piso

Sandu
De profesor dr. Ioan Glodariu • By professor dr. Ioan Glodariu

Evocare • Evocation
De Viorica Rusu-Bolindeţ • By Viorica Rusu-Bolindeţ

Alexandru V. Matei, lista lucrărilor • Alexandru V. Matei, list of works


De la neolitic la prima epocă a fierului • From Neolithic to Iron Age

Monica Constantin, Cătălin Petre Constantin
Relaţia dintre mediul natural şi comunităţile umane preistorice în arealul Carpaţilor de Curbură. Interpretări asupra zonei Văii Buzăului • Relations Between the Environment and Prehistoric Human Communities in the Area of the Carpathian Curve. Interpretations on the Buzău Valley

Zoia Maxim, Iharka Szücs-Csillik
Cerul – oglindă a Pământului. Spicuiri din mitoastronomia românească • Heavens – Mirror of the Earth. Episodes of Romanian Myth Astronomy

Gheorghe Lazarovici
Cronologia absolută, relativă şi evoluţia culturii Zau • Absolute, Relative Chronology and the Evolution of Zau Culture

Sanda Băcueţ-Crişan, Corina Bejinariu
Scurte consideraţii etnoarheologice privind rolul vetrei şi al luminii în locuirea neolitică • Brief Ethno-Archeological Consideration on the Role of Light and the Fireplace in the Neolithic Dwelling

Mihai Gligor
Semnificaţii ale inventarului funerar pentru neoliticul şi eneoliticul din spaţiul intracarpatic. Spondylus gaederopus • Significance of Funeral Inventory for the intra-Carpathian Neolithic and Eneolithic. Spondylus gaederopus

Carol Kacsó
Contribuţii la topografi a arheologică a Depresiunii Sălajului • Beiträge zur archäologischen Topographie der Sălaj-Senke

Marija Ljustina
Clay Objects from the Vatin Culture Sett lement at Vinča, North Serbia • Obiecte de lut atribuite culturii Vatina din așezarea de la Vinča, nordul Serbiei

Gruia Fazecaş
Aşezarea aparţinând epocii bronzului de la Salonta „Testhalom”. Sondajul arheologic din anul 1958 • Bronze Age Settlement from Salonta „Testhalom”. Archaeological Excavation from 1958

Oliver Dietrich
Vom Meißel zum Beil? Einige Gedanken zu den frühesten Tüllenbeilen im Karpatenbecken ausgehend von den Tüllenmeißeln vom Typ Bullendorf • De la dălţi la topor? Considerații asupra primelor celturi din Bazinul Carpatic în funcţie de tipul tocului de înmănușare de tip Bullendorf

Ioan Bejinariu
Aspecte ale evoluţiei culturale pe parcursul perioadei târzii a epocii bronzului în nord-vestul României (cursul superior al Crasnei şi Barcăului) • Aspects of Cultural Evolutions During Late Bronze Age in North-Western Transylvania (Upper Course of Crasna and Barcău Valley)

Liviu Marta, Tobias L. Kienlin, Eugen Rung, Patric Schramm
Cercetări arheologice recente asupra unor aşezări fortificate preistorice din Valea Ierului • Recent Archeological Research of Some Prehistoric Fortified Settlement from Ier Valley

Daniel V. Sana, Ioan Bejinariu
Plastica antropomorfă şi zoomorfă din aşezarea fortificată a primei epoci a fierului de la Şimleu Silvaniei-„Observator” • Zoo- and Anthropomorphic Art in the Hallstatt Period Fortified Settlement from Șimleu Silvaniei-“Observator”


Traci, geto-daci şi celţi în spaţiul Daciei preromane • Thracians, Geto-Dacians and Celts in Pre-Roman Dacia

Corina Toma
La Tene-ul mijlociu – elite şi ierarhii în spaţiul intracarpatic • Middle La Tene – Elites and Hierarchical Structures in the intra-Carpathian Habitat

János Németi
Un mormânt celtic descoperit la Moftinu Mic „Pescărie B”, jud. Satu-Mare • Celtic Tomb in the Outskirts of Moft inu Mic, Satu Mare County

Aurel Rustoiu, Mariana Egri
În legătură cu funcţionalitatea unei piese ceramice din mormântul de metalurg de la Fântânele – Dealul Popii • About the functionality of a ceramic object from the grave of a metal craftsman at Fântânele – Dealul Popii

Octavian Munteanu
Prima fază de edificare a fortificaţiei getice de la Horodca Mică (Moldova) • The first Phase of Building the Fortification from Horodca Mică

Cătălin Borangic
Incursiune în arsenalul armelor curbe tracice. Rhomphaea, lancea-seceră sau coasa de luptă • A Foray into the Th racian Curved Weaponry. Romphaea, the Spear-Sickle or the Fighting Scythe

Mária Lamiová-Schmiedlová
75 Jahre der Erforschung der Daker in der Ostslowakei • 75 de ani de cercetări dacice în Slovacia de est

Vjacheslav Kotigorosko
МАЛОКОПАНЬСКИЙ НЕКРОПОЛЬ В КОНТЕКСТЕ АНАЛИЗА УКРАШЕНИЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ОДЕЖДЫ • Necropola de la Malaya Kopanya în contextul analizării podoabelor şi a accesoriilor vestimentare • Th e Necropolis of Mala Kopanja in the Context of Analysis of the Jewels and the Clothes Accessories

Marius Ardeleanu
Războinici ai grupului Padea-Panagjurski Kolonii şi spaţiul Tisei superioare. Observaţii privind istoria unor elite • Warriors of the Padea-Panaghiurski Kolonii Group and the Upper Tisza Basin. Observations on the History of Elites

Dorel Bondoc
Pe urmele unei descoperiri din a doua vârstă a fierului de la Perişor, judeţul Dolj • On the Tracks of a Dacian Period Discovery at Perişor, Dolj County

Cătălin Petre Constantin
Piese de armament defensiv la geto-daci. Umbo-uri de scut • Geto-Dacian defensive weaponry pieces. Shield umbos

Viorica Crişan, Valeriu Sîrbu
Covasna – Fairies Fortress. A Carpathian Mountain Fortified by Dacians • Covasna – Cetatea Zânelor, un important centru dacic din estul Transilvaniei

Iosif Vasile Ferencz
Chei romane descoperite la Ardeu, com. Balşa, jud. Hunedoara • Roman Keys Discovered at Ardeu

Cristian I. Popa
O fibulă din argint dacică de la Geoagiu de Sus (jud. Alba) • A Dacian Silver Fibula at Geoagiu de Sus (Alba County)

Horea Pop
O nouă cetate dacică descoperită la Cheud (jud. Sălaj) • A New Dacian Fortification Discovered at Cheud (Sălaj County)


Romani şi barbari la graniţa Imperiului • Romans and barbarians at the border of the Empire

Eszter Istvánovitz, Valéria Kulcsár
Actual State of Research of the Csörsz- or Devil’s Dyke

Robert Gindele, Gheorghe Lazin
Aşezarea barbară din epoca romană de la Culciu Mare-Bogilaz • Die römerzeitliche barbarische Siedlung von Culciu Mare-Bogilaz

Vladimir Moizhes
ШТАМПОВАННАЯ КЕРАМИКА НА ПАМЯТНИКАХ ВЕРХНЕГО ПОТИСЬЯ III–IV ВВ. Н.Э. • Stamped Ceramics on the Monuments of the Upper Tisza Region III–IV AD • Cartografierea monumentelor/siturilor cu ceramică ştampilată de pe Tisa Superioară

Călin Timoc
Cohors V Lingonum şi apărarea limesului porolissens • Cohors V Lingonum und die Verteidigung des Limes porolissensis

Rob Wanner
Animals and Grain on the Frontier: Some considerations of Roman land-use in the Meseş Gate of Roman Dacia • Animale și grâne la frontieră: câteva considerații asupra agriculturii romane din zona Porții Meseșului

Daniel Weiss
The Dynamic Frontier: Romans and Dacians on the Digital Map • Frontiera dinamică: Romani și Daci pe harta digitală

Zsolt Székely
Paul Reinecke şi cercetarea limesului roman din Transilvania • Paul Reinecke and Roman Limes research from Transylvania

George Cupcea
Professional Officers on the Northern Dacian limes • Ofiţeri profesionişti pe limes-ul de nord al Daciei

Florian Matei-Popescu
Cohortes Augustae Nervianae Pacenses Britt onum

Coriolan Opreanu, Valentin Voişian, Emilian Bota
Un mormânt feminin din epoca migraţiilor de la Cluj-Polus • A Migration Period Feminine Grave from Cluj-Polus

Sorin Nemeti
Un mormânt din epoca migraţiilor din Cluj-Napoca • Une tombe de l’époque des migrations de Cluj-Napoca

Eric C. De Sena
Stilicho: Virtuous Vandal, Defender of Rome • Stilicho: Vandal virtuos, apărător al Romei

Eugen S. Teodor
The Border area between Moesia Secunda and Scythia Minor in a topographical approach • Granița dintre Moesia Secunda și Scythia Minor din punct de vedere topografic


Romanii în Dacia şi în provinciile Imperiului • Romans in Dacia and the Roman provinces

Ioan Piso
La liste d’un college de Sarmizegetusa • Lista unui colegiu de la Sarmisegetusa

Mariana Pîslaru, Mihai Bărbulescu
Numismatică şi arheologie. Etape constructive şi demolarea castrului de la Potaissa în lumina descoperirilor monetare • Numismatica e archeologia. Tappe di costruzione e di demolizione nel castrum di Potaissa alla luce dei ritrovamenti monetari

Ovidiu Ţentea
Balnea în Dacia – câteva comentarii • Balnea in Dacia – a few comments

Irina Nemeti
Aegyptiaca minora. Note privind prezenţa lui Harpocrate în Dacia • Aegyptiaca minora. Notes regarding the presence of Harpocrates in Dacia

Atalia Ştefănescu-Oniţiu
Populaţia din Banat în epoca romană (I). Categoriile şi asociaţiile socio-profesionale • Population in Roman Age Banat (I). Socio-professional categories and associations

Florin Fodoreanu
Roman Fortresses and Roads on Habsburgic and Austro-Hungarian Maps • Fortificaţii şi drumuri romane pe hărţile habsburgice şi austro-ungare

Cristina-Georgeta Alexandrescu
Identifying finds of Roman standards: Tops for vexillum and composite standards • Vestigii specifice standardelor romane: vârfuri de vexillum și standarde compozite

Sorana Ardeleanu, Marius Zăgreanu
Ţigle şi cărămizi ştampilate inedite descoperite la Gherla • Stamps Bricks and Tiles discovered at Gherla

Radu Ardevan, Sorin Parpucea
Ştampila tegulară anepigrafică de la Micăsasa • L’estampille tégulaire anépigraphique de Micăsasa

Sorin Bulzan
Dedicaţii ale trupelor auxiliare din Dacia pentru I.O.M. şi vota pro salute Imperatoris • Dedications for I.O.M. of Auxiliary Troops from Dacia and vota pro salute Imperatoris

Ana Cătinaş
Vase decorate descoperite la Potaissa • Vases décorés découverts a Potaissa

Felix Marcu
The sundial from Floreşti • Cadranul solar de la Floreşti

Constantin C. Petolescu
O ştampilă militară de la Viminacium • Une estampille militaire de Viminacium

Anca Timofan
Proiectul de cercetare arheologică sistematică Apvlvm–Cetatea Alba Carolina (Ravelinul Sf. Francisc de Paola). Sectorul de sud-est al aşezării civile a castrului Legiunii XIII Gemina • The Apvlvm–Cetatea Alba Carolina (Ravelinul Sf. Francisc de Paola) Research Project. The South-Western Sector of XIII Gemina Legion’s Civil Settlement

Maurizio Buora
Nuovi dati sulla diff usione delle fi bule di tipo Keller 6 nell'impero romano • Noi date despre răspândirea fibulelor de tip Keller 6 pe teritoriul Imperiului Roman

Sorin Cociş, Florin Fodorean, Adrian Ursuţiu, Vitalie Bârcă
Villa rustica de pe Dealul Lomb (Chinteni, Cluj-Napoca) • The villa rustica from Lomb Hill (Chinteni, Cluj County)

Doina Benea
Despre cavaleria mobilă a lui Gallienus • On the mobile chavalry of Gallienus

Malcolm Lynne
The Archaeology of the Period 410–470 A.D. in South-East Britain • Arheologia perioadei 410–470 d. Ch. în Britania de sud-est

Gică Băeştean
Canalele târzii de la Sarmizegetusa • Late Channels from Sarmizegetusa


Între ultimele migraţii şi evul mediu clasic • Between the Last Migrations and Classical Middle Ages

Ioan Stanciu
Epoca romană imperială (Barbaricum), epoca migraţiilor şi etapa de început a epocii medievale timpurii cursul cercetării arheologice româneşti din ultimele două decenii • The Roman Imperial Age (Barbaricum), the Migration Period and the Beginning Phase of the Early Middle Ages – the Course of Romanian Archaeological Research During the Past Two Decades

Dan Culic, Dan Băcueţ-Crişan
O locuinţă medievală timpurie descoperită pe Valea Someşului la Cheud (jud. Sălaj) • An Early Medieval Deepened Dwelling Discovered on the Someş Valley at Cheud (Sălaj County)

Bogdan Ciupercă
Câteva observaţii cu privire la poziţia şi rolul fortificaţiilor de la Slon, judeţul Prahova • Some Observations on the Position and Role of Fortifications in Slon, Prahova County

Igor Prochnenko
Dirhemi arabi în zona Tisei Superioare și regiunile adiacente • Dirhams in the Context of Tribal Att ribution of Nomadic Antiquities in the Carpathian Area of 10th Century

Zsolt Csók
Descoperiri medievale din Poarta Meseşană (secolele X–XIII) • Medieval Discoveries in the Area of Meseş Gate (10th–13th Centuries)

Doru Marta, Nandor Mihalka
Cahle cu reprezentarea Sfântului Ladislau descoperite în cetatea Adrian, comuna Sălard, în judeţul Bihor • Stove Tiles Representing St. Ladislaus Discovered in Adrian Fortress, from Sălard Village in Bihor County

Ioan Crişan
Comentariu istoriografic privind edificiul bisericii ortodoxe din Cefa • Commentaire historiographique a propos de l’édifice de l’église orthodoxe de Cefa

Daniela Marcu-Istrate
Cetatea Rupea. Consideraţii istorice şi arheologice (I) • Rupea Castle. Archeological and historical considerations

Emanoil Pripon
Repertoriul descoperirilor numismatice medievale din judeţul Sălaj (sec. XII–XVIII) • Repertory of Medieval Sălaj County of Numismatic Finds (12th–18th Century)


Oameni, animale, locuri • People, animals, places

Luca-Paul Pupeză
Arheologia urbană în România. De la oraşul antic la oraşul contemporan • Urban archeology in Romania. From the ancient, to the contemporary city

Andrei Dorian Soficaru
Analiza antropologică a osemintelor umane dacice de la Şimleul Silvaniei • Analyses on the Bone Finds from Dacian Settlement at Șimleul Silvaniei

Andrei Dorian Soficaru
Gropi cu oseminte umane de la Măgura Moigradului (jud. Sălaj) – determinări antropologice • Pits with Human Bones from Măgura Moigradului (Sălaj County) – Anthropological Results

Diana Bindea
Date arheozoologice asupra câinelui descoperit la Pericei (jud. Sălaj) într-o aşezare dacică din epoca romană • Archaeozoological Dates About Dog Discovered at Pericei (Sălaj County) in a Dacians Settlements from Roman Age

Georgeta El Susi
Date asupra gestionării animalelor în aşezări romane târzii din Dobrogea, prin prisma cercetărilor de la Murighiol (Halmyris, judeţul Tulcea) • Data on Live-Stock Administration in Late Roman Settlements in Dobrogea, through the Prism of Researches at Murighiol (Halmyris, Tulcea County)

Laurenţiu Baloianu
Fluvium Brassou din județul Brașov, România. Considerații etimologice • Fluvium Brassou from Brașov County Romania. Etymological Considerations