ARHEOLOGIE

ASPECTE ALE TRANZIȚIEI DE LA MEZOLITIC LA NEOLITICUL TIMPURIU ÎN ZONA PORȚILE DE FIER
ASPECTS OF THE MESOLITHIC–EARLY NEOLITHIC TRANSITION IN THE IRON GATES REGION

Adina Boroneanţ

carte
ISBN 978-606-543-252-9
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

„Lucrarea este rezultatul unei simbioze între informaţia veche, în mare parte inedită pusă la dispoziţie de părintele său, și rezultatele noilor cercetări; este un dialog analitic între vechi și nou, între rezultatele muncii generaţiei anilor ’70 și eforturile personale ale autoarei desfășurate în cadrul unui proiect internaţional de prestigiu; este o armonizare, atunci când acest lucru a fost posibil, între rezultatele strădaniilor truditorilor acestui ogor din cele două ţări. Fără a fi clădită, așa cum s-ar putea înţelege, pe antinomii, cartea colegei Adina Boroneanţ este o îmbinare între parfumul romantic al anilor în care s-au făcut cercetările de salvare în Porţile de Fier și rigoarea, din ce în ce mai impersonală, a cercetărilor din vremurile noastre. Este o restituire a ceea ce, din varii motive, nu s-a putut pune pe hârtie atunci. O restituire necesară, nu atât pentru imaginea membrilor proiectului Porţile de Fier, care au publicat puţin comparativ cu ceea ce au săpat, cât mai ales pentru punerea în circuitul de valori a cercetărilor făcute de aceștia cu mari sacrificii personale, pentru a se completa imaginea unilaterală, devenită însă clasică, conturată de contribuţiile sârbești și a se demonstra ceea ce toţi specialiștii știau, mai mult sau mai puţin mărturisit: că ambele maluri ale bătrânului Danubius din strânsoarea Carpaţilor erau o singură entitate culturală, distinctă, particulară și relativ unitară.
[…] Lucrarea include, pentru prima dată în literatura de specialitate, toată informaţia arheologică a momentului, existentă în documentaţiile de șantier ale siturilor de pe malul stâng al Dunării, oferind astfel specialiștilor o bază solidă de informare și analiză.
[…] Autoarea analizează sectorul deosebit de important legat de exploatarea resurselor care i-au stat la dispoziţie omului preistoric. În acest spaţiu conceptual, un loc central îl ocupă materia primă litică, sursele de provenienţă, posibilităţile de exploatare ale acesteia, relaţiile de schimb și modul cum aceasta reflectă gradul de mobilitate a comunităţilor. Tratând aceste teme, este amintită și posibilitatea ca utilizarea unei anumite categorii de materie primă să fi fost determinată nu atât de raţiuni pragmatice, ci de preferinţe de ordin social sau religios. Tot în sectorul resurselor este purtată și discuţia, deosebit de actuală, legată de subzistenţa comunităţilor umane din acea vreme, a strategiilor de procurare a hranei și a studiilor de dietă. În acest context, ni se pare foarte importantă și constructivă abordarea chestiunilor legate de sezonalitatea locuirilor din defi leul Dunării, autoarea promovând ideea unor viitoare cercetări interdisciplinare a acelor situri care, în acest moment, nu sunt inundate de apele fl uviului, în vederea lămuririi caracterului permanent sau sezonier al acestora. Lămurirea acestei alternative, dar și a funcţionalităţii siturilor și a mișcărilor de populaţie, a contactelor și relaţiilor dintre băștinași și noii veniţi, este de o importanţă deosebită pentru reevaluarea informaţiei vechi, dar și pentru precizarea trăsăturilor neoliticului în cadrul comunităţilor mezolitice.
Volumul va atrage atenţia specialiștilor și, prin datele publicate, va oferi o bază solidă de plecare pentru noi cercetări și interpretări. În concluzie, pot spune că „Aspecte ale tranziţiei de la mezolitic la neoliticul timpuriu în zona Porţile de Fier”, deși, în principal, își trage vigoarea din cercetările trecutului, prin abordările metodologice promovate și, mai ales, prin propunerea unor direcţii de cercetare, privește cu optimism spre un viitor în care cercetările autoarei, făcute în colaborare cu echipa de la Edinburgh, trecute uneori cu modestie sub tăcere, vor avea un cuvânt de spus.
Cred, de asemenea, că prin aportul deosebit la cunoașterea unui domeniu pentru care apariţia unor asemenea restituiri și sistematizări pentru Clisură se impuneau de mai mult timp, cartea este un mare pas înainte în cercetarea fenomenelor complexe a două civilizaţii, una aflată la crepuscul, iar cealaltă în plină dezvoltare, care s-au îngemănat la cumpăna dintre mileniile 7 și 6 înainte de Cristos.” (din Cuvântul înainte semnat de Prof. univ. dr. Florin Drașovean)Cuprins


Cuvânt înainte (Prof. univ. dr. Florin Drașovean)
Introducere
Capitolul 1. Mezolitic și neolitic: România, Porţile de Fier. Istoricul cercetărilor
Citolul 2. Porţile de Fier – cadru natural și habitat uman
Capitolul 3. O arheologie a hidrocentralelor: proiectele Porţile de Fier I
Capitolul 4. Argumente pentru o arheologie a tranziţiei
Capitolul 5. Alibeg
Capitolul 6. Adăpostul sub stâncă de la Cuina Turcului
Capitolul 7. Peșterile Climente I și Climente II
Capitolul 8. Peștera Veterani și situl Veterani Terasă
Capitolul 9. Răzvrata
Capitolul 10. Icoana
Capitolul 11. Ostrovul Banului. Fauna de la Ostrovul Banului, sector D(Adrian Bălășescu, Valentin Radu)
Capitolul 12. Schela Cladovei
Capitolul 13. Ostrovul Corbului
Capitolul 14. Concluzii
Anexa 1. Lista și catalogul siturilor neolitice timpurii de pe malul stâng al Dunării (zona Porţile de Fier)
Anexa 2. Catalogul siturilor arheologice mezolitice și neolitice timpurii de pe malul drept al Dunării (zona Porţile de Fier)
Anexa 3. Lista datelor de radiocarbon pentru zona Porţile de Fier (după C. Bonsall 2008, p. 246–251)
Abstract
Lista figurilor / List of Figures
Lista tabelelor și grafi celor / List of tables and graphics
Ilustraţie / Illustration
Bibliografie / Bibliography