MARISIA. ȘTIINȚELE NATURII

MARISIA. STUDII ŞI MATERIALE. XXIX–XXX. ŞTIINŢELE NATURII

carte
ISSN 1016-9652
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

CONTENT

BOTANY

Silvia OROIAN, Mihaela SĂMĂRGHIŢAN, Mariana HIRIŢIU, Manuela CURTICĂPEAN
Mesophilic grasslands of Molinio-Arrhenatheretea class of Sighişoara-Târnava Mare site / Pajişti mezofile din clasa Molinio-Arrhenatheretea din situl Sighişoara-Târnava Mare

Valentin PANAIT
The wetland soil conservation status assessment using plant indicators and remote sensing techniques on Caraorman area / Evaluarea stării de conservare a solurilor din zonele umede, folosind plante indicatoare şi tehnici de teledetecţie în zona Caraorman

Mihaela SĂMĂRGHIŢAN
The vegetation of shrubs in Moreşti area (Mureş County) / Vegetaţia arbustivă din jurul localităţii Moreşti (judeţul Mureş)

ZOOLOGY

Boris VEREŞCEAGHIN, Svetlana BACAL, Galina BUŞMACHIU
Entomofauna as component of forest ecosystems in Republic of Moldova / Entomofauna ca şi component al ecosistemelor forestiere din Republica Moldova

Alexandru CRIŞAN, Ştefan BÁLINT
Faunistic and ecological research on the Chrysomelidae (Coleoptera) family in the upper basin of the Mureş River with special reference to the representation of the Chrysomelid subfamilies within the researched habitats / Cercetări faunistice şi ecologice asupra familiei Chrysomelidae (Coleoptera) din bazinul superior al râului Mureş, cu referire specială asupra reprezentării subfamiliilor de crizomelide din habitatele cercetate

Svetlana BACAL, Galina BUŞMACHIU
Some invertebrates in arable fields from the Republic of Moldova / Date despre unele nevertebrate din terenurile agricole din Republica Moldova

Gabriela GRIGORAŞ
Application of allometric condition factor in studying of wintering period influence on the condition status of juvenile reared Cyprinids species / Aplicarea metodei factorului alometric de condiţie în studiul influenţei factorilor de iernat asupra stării de întreţinere a puietului ciprinidelor de cultură
Petru Vasile ISTRATE
New data about (Coleoptera: Scarabaeoidea: Scarabaeidae) from the continental zone of Dobrogea / Noi date privind cetoniinele (Coleoptera: Scarabaeoidea: Scarabaeidae) din zona continentală a Dobrogei

Ştefan BÁLINT, Alexandru CRIŞAN
Research on the Chrysomelidae (Coleoptera) family from the upper basin of the Mureş River with special reference on its nutritional characteristics / Cercetări asupra familiei Chrysomelidae (Coleoptera) din bazinul superior al râului Mureş, cu referire specială asupra caracteristicilor de nutriţie

Florentina TOGĂNEL
Coreoid bugs of “Kis Bela” collection preserved in the Târgu-Mureş Natural Science Museum (Insecta: Heteroptera: Coreoidea) / Heteroptere coreoide din colecţia „Kis Bela” conservate în Muzeul de Ştiinţele Naturii Târgu-Mureş (Insecta: Heteroptera: Coreoidea)

Zoltán SZOMBATH
The ornithological collection of Mureş County Museum, Natural Science Branch / Colecţia ornitologică a Muzeului Judeţean Mureş (Secţia de Ştiinţele Naturii)

PALEONTOLOGY

Aurelian POPESCU
The paleontological collection “Ion Stănoiu” from the patrimony of the Museum of Oltenia, Craiova / Colecţia paleontologică „Ion Stănoiu” din patrimoniul Muzeului Olteniei Craiova

MUSEUM PEDAGOGY

Dana Roxana HRIB
The Europa Nostra 2010 Education Award – European Added Value / Premiul Europa Nostra pentru Educaţie 2010 – contribuţii europene

Daniela Ramona BOTOŞ
The pedagogical museum programme “The European Bats Night” / Programul de pedagogie muzeală „Noaptea Europeană a Liliecilor”

SHORT COMMUNICATIONS

Angela SĂPLĂCAN
Decorative stone – in the museum and outdoors activities, educational activities at the Târgu-Mureş Natural Science Museum / Piatra decorativă – în muzeu și în afara lui, activitate educativă la Muzeul de Științele Naturii din Târgu-Mureş

András MÁLNÁSI
The preoccupation of the “Málnássy László” Mycological Society from Târgu-Mureş regarding the popularization of macromycetes / Preocupările Societății de Micologie „Málnássy László” din Târgu Mureș privind popularizarea cunoștințelor despre macromicete